Baserat på Ides mjukvara, MasterConcept, har SITRC, den kinesiska byggnadsentreprenören och Ides utvecklat metodik för den kinesiska byggnadsindustrin med fokus på hela processflödet från konstruktion och byggnation till fastighetsförvaltning för komplexa byggnadsprojekt. Utvecklingen har baserats på delar från ett av Kinas mest spektakulära projekt ”Disney Tourist and Resort Park”.

Ett spektakulärt projekt i Shanghai, Kina

SITRC är totalentreprenören för “Disney Tourist and Resort Park” i Shanghai, Kina. Projektet har pågått under flera år och ska vara klart under 2016. När det är klart kommer det vara världens största Disney Park med en beräknad volym om ca 17 miljoner besökande per år.

Innovativ utveckling av byggnadsindustrin

Utvecklingsprojektet tillsammans med Ides påbörjades i juni 2015 och pågick till den 1 november 2015. I samarbetet har ett så kallat ”Proof Of Concept” tagits fram för kinesiska BIM-projekt där alla projektdeltagarna arbetat mot en central installation av Ides MasterConcept.

Ides MasterConcept är det centrala dokumentationssystemet och hanterar samtliga dokument och 3D-modeller samt beståndsdelar av anläggningen såsom delobjekt och utrustning. Med det nya sättet att arbeta kommer nu även projektledning, projektplanering och inköp med i tidigare faser.

– Kombinationen mellan dokument- och objektarbetsflöden är en stor del av det unika med MasterConcept som den Kinesiska byggnadsindustrin ser som konkurrensfördelar. Med MasterConcept öppnas innehållet i avancerade CAD-dokument och 3D-modeller upp för fler grupper än bara de som dagligen ritar i systemen, säger Mr Yu, vVD, SITRC.

SITRC ska efter projektet överlämna hela anläggningen med tillhörande dokumentation och tekniska data till ägaren för framtida förvaltning och underhåll.

POC för projektet och framtida drift

SITRC och Ides skapade ett gemensamt projektteam under sommaren 2015 då man började implementationen och utbildningen i Ides MasterConcept.

Ides MasterConcept är helt integrerat med Microsoft Office-applikationer och teknisk programvara såsom Autodesk Revit 3D och AutoCAD-applikationerna inom disciplinerna Arkitektur och Ventilation, El, Rör och VVS. Objekt som konfigurerats att lagras i Ides MasterConcept kan därefter förädlas med tekniska data och egenskaper samt läggas in i flera funktionella strukturer. En ny standard som tagits fram även för BIM-industrin av standardiseringsinstituten ISO och IEC.

MasterConcept länkar samman såväl dokument som objekt och håller dessa synkroniserade mellan CAD-elementen och MasterConcept med Ides CAD-Driver.

 

Om SITRC, Shanghai Shendi Construction Co., Ltd

SITRC, Shanghai Shendi Construction Co., Ltd ägs av Shanghai Shendi (Group) Co., Ltd. Som är ett 100 % ägt statligt företag.

Under 2015 har vi mötts av bilder från olika delar av världen där människor tvingats fly från sina hem på grund av konflikter och mänsklighetens svartaste sidor. I fotspåren hamnar många tusen människor i situationer med enorma familjetragedier som följd.

Vi tror att alla med oss känner en hjälplöshet att inte kunna vara på plats och hjälpa dessa människor och framför allt barnen som tappat sin trygghet. Genom att vi bidrar ekonomiskt till SOS barnbyar hoppas vi att barnen som är de mest utsatta i dessa stunder kan få en trygg uppväxt med mycket kärlek, omtanke och framför allt mycket lek som ju är viktigt när barn är just barn.

Vi vill också uppmana andra som har möjligheten att stötta internationella och nationella hjälporganisationer så att de kan fortsätta med sina hjälteinsatser!

Söderenergi väljer Ides MasterConcept för hantering av deras anläggningsdokumentation som en del av deras IT-plattform för framtiden.

Söderenergi hanterar idag en mycket stor mängd dokument, som till exempel ritningar, kopplingsscheman, beskrivningar med mera. De största konsumenterna av denna dokumentation är de som arbetar med underhåll och drift.

All anläggningsdokumentation ligger idag samlad på nätverket i en struktur som avser att spegla anläggningsstrukturen. All versionshantering av dokument är idag helt manuell. Sökning av anläggningsdokument är tidskrävande på grund av den något ostrukturerade lagringen samt brist på metadata.

Att få ordning och reda genom digitalisering och strukturering är ett arbete som har pågått under en tid som nu kommer ta ny fart relaterat till införande av ett anläggningsregister och anläggningsdokumentationssystem.

Ambition och nytta relaterat till införande av Ides lösningar är följande:

• Minskad tid för informationssökning
• Minskad administration av anläggningsinformation
• Sänkt kostnad för informationsförvaltning
• Färre fel p.g.a. manuellt arbete
• Minskat eller eliminerat dubbelarbete
• Förbättrad spårbarhet/sökbarhet
• Förbättrad tillgänglighet av anläggningsdokumentation där den behövs
• Ökad nöjdhet bland berörda medarbetare
• Minskat personalberoende
• Ökad tillgänglighet
• Förenklad förvaltning
• Färre felkällor (dokumentversioner)

Om Söderenergi – Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent

Söderenergi producerar närmare 2 500 GWh fjärrvärme i Igelsta värmeverk, Igelsta kraftvärmeverk och Fittjaverket.

Vid Igelsta kraftvärmeverk produceras dessutom el. Därutöver finns två reservanläggningar, Huddinge maskincentral och Geneta panncentral.

Merparten av värmeproduktionen säljs och distribueras av våra kunder, Telge Nät i Södertälje och Nykvarn samt av Södertörns Fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka och Salem.

Det finns dessutom ett produktionssamarbete med Fortum Värme. Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm.
Elproduktionen uppgår till drygt 550 GWh per år och motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder.

Söderenergi är certifierad avseende ledningssystem för miljö och arbetsmiljö enligt de internationella standarderna ISO14001 och OHSAS18001.

Söderenergi ägs av Telge AB (42%) i Södertälje kommun och av Södertörns Energi AB (58%), ägt av Huddinge och Botkyrka kommuner.

Beijing Jianyi Investment Development CO. LTD (BJJY) tar ett innovativt steg med MasterConcept

Beijing Jianyi Group, en av Kinas ledande entreprenörer inom byggnation och anläggningsleveranser, vidareutvecklar sitt BIM-koncept genom att implementera MasterConcept som ett av deras primära projektplattformar för all projektdatahantering.

Verkställande direktören och ägaren av Beijing Jianyi Group(BJJY), Mr. Zhang menar att “som en viktig spelare på den kinesiska marknaden inom anläggningsleveranser och byggnation måste vi konstant utveckla vår verksamhet. Genom att använda de senaste teknologierna och fortsätta vara innovativa stärker vi vår positionering, men framför allt adderar vi värde till våra kunder genom digitala anläggningsleveranser för framtiden. Med svensk teknologi i kombination med vår egen mångåriga erfarenhet kommer vi tillsammans med Ides AB att utveckla även den kinesiska bygg- och anläggningsindustrin, speciellt BIM”

Med MasterConcept och dess datacentrerade plattform sammanhåller alla aspekter av ett projekt. Alla projekt och anläggningsdata blir tillgängligt för alla intressenter i projektet. Avdelningarna för inköp, kvalitetskontroll, projektkontroll och konstruktion kommer att tillsammans med projektledningen ges full inblick, även om många avdelningar använder avancerade system för 3D- modelleringar såsom Plant 3D och 3D byggapplikationer.

Lars Geidne koncernchef och grundare i Ides AB menar ” En partner som Beijing Jianyi Group blir en naturlig del av vår utvecklingsorganisation genom att dom tillför på ett naturligt sätt sin erfarenhet av Kinesisk ingenjörskultur. Tillsammans med Beijing Jianyi Group kommer vi utveckla den kinesiska marknaden på basen av vår teknologi och Beijing Jianyi Groups erfarenhet”

MasterConcept kopplar samman och integreras med många applikationer med hjälp av konceptet Ides CAD-Driver. Med MasterConcepts unika stöd för objektorienterade anläggningsstrukturer i kombination med tekniska dokument hanterar systemet anläggningsdata, från byggnadsmodeller till konstruktionsdata såsom el och instrumentering.

Med 25 år på marknaden och stöd för en central hantering av såväl data som konstruktion stödjer MasterConcept hela datakedjan från konstruktion till byggnation och slutligen ett överlämnande av digital data till anläggningsägaren. Ides AB levererar sina lösningar till företag inom kraftproduktion, infrastrukturprojekt, kärnkraft, kraftdistribution, tillverkande företag och har med den innovativa PDM/PLM plattformen en idag marknadsledande position.

 

MasterConcept och Revit-integrationen är utvecklad i nära samarbete med företag inom arkitektur, byggnation, anläggningsförvaltning och kraftgenerering.

Ides integration erbjuder nu spårbarhet för den dokumentation som är producerad i Autidesk Revit, såsom 3D-vyer, 2D-ritningar, sektionsritningar, detaljritningar och andra dokument.

MasterConcept BIM & AEC är fullt integrerad med den så kallade BIM-modellen i Revit. Integrationen baseras på plattformen Ides CAD-Driver och omfattar två olika områden i Revit: dokument och objekt. BIM och AEC-aspekter har nu utvecklats vidare genom att koppla samman dokument och modell i Revit med MasterConcept. Dokument och data inklusive tillhörande filer tas om hand i MasterConcept med automatik.

Collaborative Engineering med Ides Revit-integration

När en koppling skapats med Revit-modellen håller MasterConcept koll på framtida revisionsförändringar genom hela projektet eller hela anläggningens livscykel. Alla dokumentfiler som kopplas samman och synkroniseras med MasterConcept kommer dessutom  att omfattas av arbetsflöden m.m i MasterConcept. Objekt som finns i Revit-modellen kommer att kopplas samman med MasterConcept anläggningsdatabas.

Integrationen med MasterConcept innebär dessutom att användare får tillgång till övergripande funktioner för projekthantering, spårbarhet och revisionshantering – funktionsområden som är viktiga inom Collaborative Engineering.

Den mest påtagliga fördelen är att alla i organisationen har tillgång till all information även om de inte kör expertsystemet Revit. Samtidigt blir det lättare att hitta data och dokument när man endast behöver leta på en plats.

CAD-Driver integrationer för andra applikationer

MasterConcept CAD-Driver finns integrerad med AutoCAD, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD P&ID, AutoCAD Mechanical och Autodesk Inventor.

 

För att framtidssäkra all teknisk dokumentation inklusive byggnadsmodeller, BIM, för alla anläggningar inom Landstingsservice  i Uppsala län har man valt att implementera Ides MasterConcept, docMaster, som grundplattform för applikationer, ritningar och dokument.

Landstingsservice i Uppsala Län (LSU), som är en förvaltningsorganisation inom Landstinget i Uppsala län, har efter utvärderingar och en offentlig upphandling valt Ides MasterConcept. Applikationen docMaster ska hantera teknisk dokumentation avseende fastigheter i förvaltningen såväl som projektering av nya och befintliga fastigheter.

Ides docMaster kommer vara dokumenthanteringssystemet för cirka 200 interna samt cirka 300 externa användare. LSU driver årligen 200-300 projekt, allt ifrån mindre ombyggnationer på befintliga fastigheter till nyproduktion av större fastigheter. LSU har idag ca 100 000 ritningar och dokument som ska göras tillgängliga för användarna i Ides docMaster. Det kommer att öka betydligt framöver i samband med de större pågående och planerade projekten, som t.ex. Akademiska sjukhuset.

Om Landstingsservice i Uppsala Län

Landstingsservice ansvarar för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknuten service inom Landstinget i Uppsala län. Landstingsservice omsätter drygt en miljard, förvaltar en lokalyta om 650 000 kvadratmeter och har drygt 200 medarbetare. De flesta av kunderna finns inom hälso- och sjukvården. Den största kunden är Akademiska sjukhuset.

Landstinget i Uppsala län hjälper alla i länet att vara friska och må bra. De erbjuder en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård präglad av hög kvalitet och stor omtanke, där man får snabb hjälp och där pengarna används på bästa möjliga sätt. Deras samverkan med Uppsala universitet ger en tidig tillgång till ny kunskap som snabbt kan användas i vården. Landstinget i Uppsala Län skapar också förutsättningar för ett gott liv i länet genom kollektivtrafik, kulturliv och en hållbar regional utveckling.

Den ökade efterfrågan på programfamiljen MasterConcept gör att verksamhet expanderar till ytterligare en av Kinas centrala städer, Xi’an. Kontoret öppnades den 1 juni.

– Genom att etablera vår verksamhet i den här regionen kommer vi att kunna stötta inte bara kinesiska företag, utan dessutom västerländska företag som etablerat sig i regionen så som ABB, Ericsson med flera, säger Alex Shen, Marknadsansvarig i Kina.

Ides MasterConcept används genom hela värdekedjan från anläggningsleverantörer till kraftproducenter och bolaget har ett heltäckande nätverk med återförsäljare och distributörer i Kina. Produktbolag såsom ABB i Beijing är stora användare av MasterConcept sedan 2008.

Den kinesiska verksamheten etablerades 2007 och supporterar den lokala marknaden i Kina inom teknik och försäljning. Som en del av Ides produktutveckling ansvarar Ides Kinesiska verksamhet även för lokaliseringen till kinesiska språket.

Adress till nya kontoret: Room 801 N0.D Building, YinHeHuaTing ,Fengcheng 3rd Road, Weiyang District,XI’an City

GoBiGas, Gothenburg Biomass Gasification, har valt att implementera Ides programvara MasterConcept för att hantera anläggningens information och dokumentation.

Ides AB levererar sitt PLM-system MasterConcept till GoBiGas för att hantera all teknisk dokumentation om den nya anläggningen för framställning av Biogas.GoBiGas som bygger en av de första Biogasanläggningarna av sin typ i världen flyttar in all sin anläggningsdokumentation och teknisk anläggningsinformation i MasterConcept.Ides AB leveransprojekt innefattar både systemleveranser och service på plats. Ides konsultorganisation ansvarar för systemering av de importer som genomförs av dokumentation och data som kommer från olika system från fyra olika leverantörer.

MasterConcept laddas med anläggningsdokumentation och anläggningsinformation från i huvudsak 4 olika huvudleverantörer och anläggningen invigdes Mars 2014. GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) är Göteborg Energis satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. När anläggningen är i full produktion ska leveransen uppgå till 800 – 1 000 GWh, vilket motsvarar drivmedel till mellan 80 000 – 100 000 bilar.

Om GoBiGas och Göteborg Energi

Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder Göteborg Energi elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi och data- och telekommunikation.

Visionen om ett hållbart Göteborgssamhälle genomsyrar hela Göteborg Energis verksamhet. Att hushålla med resurser och skapa ett uthålligt energisystem i regionen är viktiga grundstenar för verksamheten.

Förgasningsanläggningen planeras att byggas i två etapper, där den första etappen har inletts och ska stå klar 2013. Den andra etappen planeras färdigbyggd 2016 och beslut om genomförande sker efter utvärdering av
etapp 1. Anläggningen byggs i Ryahamnen bredvid Rya Kraftvärmeverk. Lokaliseringen är vald så att anläggningen ligger nära en knutpunkt för Göteborgs el-, gas- och fjärrvärmenät och medger en långsiktig och flexibel bränslemottagning genom både fartygs- och järnvägstransporter.

Etapp 1 är en demonstrationsanläggning som delfinansieras av Energimyndigheten. Genomförandet ska skapa underlag och erfarenhet inför etapp 2. Planerad produktion 20 MW.
Etapp 2 blir en kommersiell anläggning från start med en planerad gasproduktion på 80 – 100 MW.

 

Ides AB meddelar att nästa version av MasterConcept lanseras 25 mars på Ides Community Conference i Göteborg. Den nya versionen är fylld med nya spektakulära funktioner.

– Version 12 av MasterConcept tar vår produkt till en ny nivå. Den nya versionen är späckad med funktioner för alla våra användare, säger Stig Hellholm, vVD på Ides AB.

MasterConcept har utvecklats i både dataplattformen och i CAD-ramverket. Ides CAD-Driver har utvecklats för att stödja nya produkter på marknaden, som exempelvis ZWCAD+, från ZWCAD Software CO., LTD. Ides CAD-applikationer elMaster och proMaster har dessutom fått ett nytt användargränssnitt för ett mer effektivt och intuitivt användande.

Release 12 har utökats med en ny projektdatahantering med stöd för parallella projekt, från design till införande. MasterConcept har nu också stöd för miljökvalificeringsprocesser av utrustning för att stödja kunder med höga krav på kvalitet och spårbarhet i verksamheten.

MasterConcept inkluderar nästa generation av sitt integrationsramverk med stöd av IFS och SAP, världsledande ERP och EAM leverantörer.

Mälarenergi ansvarar för vattenförsörjning och avlopp inom Västerås stad. Deras jobb är att med bästa miljövårdande teknik utvinna, rena och distribuera det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv. De tar också hand om och renar stadens avlopp. Med docMaster kommer Mälarenergi inom området Vatten och avlopp att hantera all dokumentation i ett centralt system.

– DocMaster gör det möjligt för Mälarenergi att strukturera dokument och företagsinformation i logiska strukturer, kallade Informationsobjekt. Strukturerna kan byggas fritt av organisationen och stödjer både anläggningsdrift och projektorganisationerna, säger Stig Hellholm, VvD på Ides AB

Mälarenergi AB har använt Ides programvara i årtionden inom kraftgenerering och utökar nu användandet i ett fristående verksamhetsområde för vatten & avlopp.